Kwaliteit inde praktijk

in 2019

7 medewerkers legden 175 praktijkbezoeken af.15 scholingen met 350 deelnemers, waarvan op de POH en diëtistendag en de Meet the experts bijna 100 deelnemers.
8 toegekende projecten microfinanciering. In 3 jaar tijd 26 projecten met microfinanciering ondersteund.
ROHA IN 2019
Continu leren en verbeteren
ROHA

De ROHA is een organisatie van en voor de leden. Hoog in het vaandel staan dan ook een zo goed mogelijke ondersteuning en een continu oog voor wat nodig is.

Waren we een aantal jaren geleden nog volledig toegespitst op de ondersteuning van de chronische zorg, in het verslagjaar groeiden wij uit tot een brede ondersteuningsorganisatie met veel nieuwe thema’s en een groter team. Samen met de leden bepalen we wat we verstaan onder kwaliteit. We zetten onze kaderhuisartsen in om mee te denken over de toekomst van de chronische zorg, ondersteunen de wijkgroepen bij de randvoorwaarden voor goede samenwerking in de wijk door de inzet van coördinatoren en gebruiken het bestuur en de algemene ledenvergaderingen voor het toetsen van de koers en het beleid van de ROHA.

Laagdrempelige vraagbaak

Jaarlijks sluiten nieuwe praktijken zich aan bij de ROHA. Eind 2019 staat de teller op 134 huisartsenpraktijken. We bezoeken iedere nieuwe praktijk of praktijkhouder en zijn er trots op dat we alle huisartsen en praktijkondersteuners kennen. Zo kunnen wij een laagdrempelige vraagbaak en luisterend oor zijn. Door deze bezoeken weten wij wat de behoeften zijn en kunnen wij concrete actie ondernemen voor een nog betere ondersteuning bij de (persoonsgerichte) zorg voor de patiënt.

Ook in dit verslagjaar bezochten de vier coördinerende praktijkondersteuners de praktijken. Enerzijds op initiatief van de ROHA zelf, anderzijds op uitnodiging bij vragen en specifieke thema’s als ouderenzorg, werken met Collab, de start van een nieuw zorgprogramma of begeleiding van nieuwe POH’s.

Concrete voorbeelden

Nieuwe zorgstandaard CVRM

De nieuwe CVRM-standaard vraagt om persoonsgericht werken. Het gesprek met de patiënt over leefstijl en medicatie staat centraal. Omdat het onderscheid tussen HVZ en VVR is vervallen, veranderde de risico-classificatie. Binnen de nieuwe standaard spreken we alleen nog over ‘Hoog- en laag risico op hart- en vaatziekten’. De implementatie zal ook in 2020 voortgezet worden.

Ouderenzorg

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en zodoende onder de hoede van hun huisarts. Daarom maakte de ROHA gretig gebruik van de kans om mee te doen aan het stedelijke programma ‘Ouderenzorg’. In oktober 2019 zijn de eerste ouderenzorg contracten met 27 huisartsenpraktijken afgesloten. Ter ondersteuning van het programma is samen met de zorggroepen uit de AHa en InHolland een verkorte opleiding POH-O in de eerste lijn ontwikkeld.

Microfinanciering

Met microfinanciering stimuleert de ROHA het op een laagdrempelige manier in de praktijk brengen van innovatieve ideeën en nieuwe manieren van (persoonsgericht) werken. Omdat praktijken hun ervaringen delen met alle leden hopen wij dat ook andere praktijken en zorgverleners deze ideeën overnemen of geïnspireerd raken om hun eigen ideeën in de praktijk te brengen.

In 2019 is een groot aantal projecten microfinanciering gestart, merendeels als gevolg van de uitgewerkte ideeën van de tweedaagse in november 2018. De belangrijkste thema’s waren ouderenzorg, stoppen met roken, laaggeletterden en de samenwerking met het sociaal domein. Om beter op de aanvragen in te kunnen gaan zijn het aanvraagformulier en de aanvraagprocedure verduidelijkt.

ROHA IN 2019
Continu leren en verbeteren
ROHA

Samen leren door interactie

Spiegelinformatie

Onze wens is dat alle huisartsen toegang hebben tot de spiegelinformatie van de academische huisartsennetwerken van de VU en het AMC. Praktijken zouden met deze informatie binnen de wijk en de eigen praktijk met elkaar kunnen spiegelen. Daarom zijn we met de huisartsennetwerken in gesprek over de aansluiting van alle praktijken op dit netwerk. Verder denken we dat (facultatieve) deelname aan en actuele kennis van wetenschappelijk onderzoek binnen de huisartsenzorg bijdraagt aan de kwaliteit in de praktijk.

POH en diëtisten intervisie

Microfinanciering maakt het mogelijk dat praktijkondersteuners en diëtisten hun kennis en expertise delen in de vorm van multidisciplinaire intervisie. Deze samenwerking komt de eenduidige informatie en een persoonsgerichte aanpak voor de patiënt ten goede. Omdat deze intervisies goed lopen is besloten dit project vanaf 2020 bij de reguliere begroting onder te brengen.

POH en diëtistendag

De locatie Level Eleven was ‘the place to be’ voor de ruim honderd deelnemers aan de POH en diëtistendag op 10 oktober. Letterlijk en figuurlijk kregen zij op hoog niveau een smakelijke mix van presentaties over actuele onderwerpen en workshops voorgeschoteld met medische inhoud, ICT- en leefstijlkwesties.

Meet the expert

De nieuwe standaarden DM en CVRM zorgen voor nieuwe informatie. In de vorm van een caroussel met vier ‘Meet the expert’ workshops lichtten kaderhuisartsen en specialisten met casuïstiek en presentaties de nieuwe standaarden toe. De scholing was een groot succes en in deze vorm zeker voor herhaling vatbaar.

Kardia AliveCor voor AF diagnostiek

De ROHA heeft voor alle aangesloten huisartsen een Kardia AliveCor aangeschaft. Dit apparaat detecteert op eenvoudige wijze Atriumfibrilleren (AF) bij patënten. Het ondergaan van een ECG-onderzoek is niet meer nodig. Wijkt het hartritme op het ECG van de Kardia af, dan kan de huisarts dit als PDF delen in een besloten Siilo groep van de ROHA. De cardioloog in deze groep beoordeelt vervolgens het ECG. Tijdens de ALV op 12 december zijn de eerste Kardia AliveCor apparaten uitgedeeld. In 2020 zetten we verder in op het detecteren van AF in de huisartsenpraktijk.

Arbeidsmarkt en beheersing werkdruk

Flexpool

Al langere tijd houdt de ROHA zich bezig met de problemen op de arbeidsmarkt. Zo vroegen we al in 2017 aan het bureau Flex Pro om een flexpool op te zetten, zodat er bij ziekte of tijdelijke uitval een geschikte POH of doktersassistente ingezet kan worden. Helaas bleek er niet genoeg animo te zijn voor deelname aan een flexpool.

Leerwerkplekken voor doktersassistenten

Het toenemend tekort aan doktersassistenten was voor de ROHA aanleiding om huisartsen te motiveren leerwerkplekken voor doktersassistenten aan te bieden. Samen met ROC-TOP pakte de ROHA de subsidie aanvraag voor het Sectorplan Plus op en maakte een plan om aspirant doktersassistenten een leerwerkplek te bieden en te zorgen voor een goede match tussen de zij-instromer en de praktijk. Uit de enorme belangstelling blijkt de toegevoegde waarde van de ROHA bij het realiseren van leerwerkplekken voor doktersassistenten.