Persoonsgerichtwerken

in 2019

8 GLI-aanbieders gecontracteerd. 2x microfinanciering voor SMR. 5x leergang GG/ZZ waarvan 2x open inschrijving, 2x als incompany training in een praktijk of wijk en 1x met de module voor laaggeletterden.
1x coaching on the job persoonsgericht werken. 53 deelnemers bezochten 6 intervisiebijeenkomsten over persoonsgericht werken.
ROHA IN 2019
Aansluiten bij de leefwereld van de patiënt
ROHA
Persoonsgerichte zorg

De ROHA wil in Amsterdam hét aanspreekpunt zijn voor de modernisering van chronische zorg en streeft er naar dat patiënten zelf zoveel mogelijk de regie kunnen nemen, dat de zorg optimaler wordt en dat professionals met plezier kunnen (blijven) werken.

‘Persoonsgericht werken’ is een van de drie pijlers van het kwaliteitsbeleid. De andere twee pijlers zijn ‘Zorg op de juiste plaats’ en ’Veilige zorg’. Wij vertalen persoonsgericht werken ook naar onze eigen activiteiten. De zorgverlener in zijn context stellen we centraal: wat vindt hij of zij belangrijk en hoe kunnen wij bijdragen aan de realisatie van hun behoeften en wensen?

ROHA als pilotregio

In juni spraken de ROHA en kaderhuisartsen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis (ZK) over de voortgang van de implementatie van persoonsgerichte (chronische) zorg.

De ROHA is een van de drie pilotregio’s waarmee Zilveren Kruis onderzoekt hoe de aandoeningsgerichte aanpak en financiering kan veranderen in een meer integrale chronische module waarin de wensen en mogelijkheden van de patiënt centraal staan.

Dit open gesprek illustreerde dat alle activiteiten van de ROHA een belangrijke relatie hebben met het mogelijk maken van persoonsgericht werken.

Nominatie en koploper

De ROHA was genomineerd voor de Nationale HR Zorg Award met het project ‘Van Vinken naar Vragen’. De nominatie op zichzelf betekende al een stimulerende ‘winst’: vooral doorgaan op de ingeslagen weg.

Ook viel de ROHA met een presentatie op binnen de geselecteerde organisaties voor de Actie Leer Netwerk Dag voor Zorg en Welzijn in Den Bosch. Deze inhoudelijke bijdrage leidde tot een geïnteresseerde persoonlijke kennismaking met Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS.

Stedelijke samenwerking

De ROHA is de trekker van dit onderwerp binnen de AHa en zit in de stedelijke werkgroep ‘Persoonsgerichte zorg’. Meer informatie over de activiteiten van de AHa en de stedelijke samenwerking is te vinden op de pagina ‘Stedelijke samenwerking’.

ROHA IN 2019
Aansluiten bij de leefwereld van de patiënt
ROHA

Persoonsgericht aanbod

Wil je persoonsgerichte (chronische) zorg verlenen, dan moet je een divers persoonsgericht aanbod van activiteiten hebben.

Een aanbod dat aansluit op het welzijnsaanbod in de wijk. Ook moet je eHealth toepassingen richten op telemonitoring en het zelfmanagement van de patiënt voor zijn of haar aandoening bevorderen.

Hier zetten wij ons dan ook voor in met onder andere de leergang GG/ZZ, het inkopen van de Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) en nog veel meer. Over onze activiteiten voor telemonitoring en zelfmanagement in de eHealth is meer te lezen op de pagina ICT & eHealth.

Leergang GG/ZZ

Naast de mogelijkheid van open inschrijving biedt de ROHA sinds 2019 incompany trainingen aan, die als zeer waardevol worden ervaren. Deelnemers waren de medewerkers én de partners van de praktijk. De uitwisseling tussen deze twee groepen leverde grote meerwaarde op voor de praktijk, de ketenpartners en de partners uit het sociaal domein. In de tweede helft van het jaar is, samen met het landelijk expertisecentrum Pharos, een extra module toegevoegd aan de GG/ZZ leergang. Deze is gericht op laaggeletterden en patiënten met weinig gezondheidsvaardigheden. De module wordt ook los van de leergang aangeboden aan iedereen die de basis GG-leergang al gevolgd heeft.

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Sinds 1 januari 2019 wordt de GLI vergoed vanuit het basispakket. Deze gedragsmatige interventie is bedoeld om gezondheidsschade, opgelopen door een ongezonde leefstijl, te beperken of erger te voorkomen. Het GLI-programma richt zich dan ook op het verwerven en behouden van een duurzame gezonde leefstijl. Deelnemers aan het programma krijgen advies over en begeleiding bij het aanleren van gezonde voeding- en eetgewoontes. Daarnaast creëren zij een gezond beweegpatroon en leren zij om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

De ROHA heeft de GLI voor de hele stad gecontracteerd, zodat iedere Amsterdammer die daarvoor in aanmerking komt aan het programma kan deelnemen. Vorig jaar zijn acht GLI-aanbieders gecontracteerd. Om alles in goede banen te leiden werkt de ROHA intensief samen met Elaa. Een GLI-taskforce met vertegenwoordigers van diverse disciplines bewaakt de kwaliteit van het GLI-aanbod.

Beweegverhaal

Het thema ‘bewegen’ komt menigmaal aan de orde tijdens een consult of gesprek. Informatie hierover bevordert het begrip voor de leefsituatie van een patiënt. Samen met Mirjam Stuij, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, is een ‘Beweegverhaal’ (te vergelijken met een ‘curriculum vitae’) ontwikkeld. Het gebruik hiervan maakt duidelijk welke rol beweging in het leven van de patiënt van jongs af aan speelt en wat hij of zij verstaat onder ‘voldoende beweging’.

Stoppen met roken (SMR)

Omdat mensen er gezonder van worden en minder risico lopen op chronische aandoeningen, vonden in het verslagjaar veel activiteiten plaats in het kader van stoppen met roken. De ROHA nam deel aan het Amsterdams Rookalarm en steunde twee projecten door microfinanciering:

  • SMR-coach Fien Huygen gaf ‘coaching on the job’ in alle praktijken in Noord. De nadruk lag op het persoonsgerichte gesprek met de patiënt.
  • Een speciaal geproduceerde theatervoorstelling over het stoppen met roken van de sTOPPERS was gratis toegankelijk voor medewerkers uit de praktijk. De makers willen mensen op ludieke wijze stimuleren om te stoppen met roken. Voor patiënten speelt de voorstelling in 2020 op verschillende locaties. Zorgverleners kunnen hun patiënten hierop attenderen.