Stedelijkesamenwerking

in 2019

467 Amsterdamse huisartsen in 230 huisartsenpraktijken vertegenwoordigd en ondersteund door 9 zorggroepen, de HpA, HKA en Elaa, bouwen samen aan 1 stem. 6 thema’s staan centraal:
Sociaal Domein, Chronische zorg, Ouderenzorg, GGZ, Spoedzorg en samenwerking 1e-2e-3e lijn. 37 Huisartsenwijkgroepen vormen het fundament van de AHa, waarvan 13 met ROHA-huisartsen.
ROHA IN 2019
Samen sta je sterk
ROHA
Stedelijke samenwerking

De ROHA ontwikkelt zich van een ketenzorgorganisatie tot een organisatie met optimale infrastructuur voor de huisartsenzorg. Door het faciliteren van de huisarsten in wijkgroepverband en de samenwerking binnen de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) ontstaat er meer eenheid en worden kortere lijnen behouden.

Zo bevorderen we samen de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerste lijn. De samenwerking richt zich enerzijds op het bundelen van kennis en krachten, anderzijds op het vormen van een eenduidig geluid over stedelijke thema’s naar partners als Zilveren Kruis, de Gemeente, GGZ, ziekenhuizen en VVT. De ROHA is binnen de AHa penvoerder voor de programma’s ‘Gecombineerde leefstijl interventie’ (GLI) en ‘OPEN’ en trekker van de thema’s ‘Persoonsgerichte zorg’ en ‘Huisartsenwijkgroepen’.

Huisartsenwijkgroep als fundament

In de wijk ‘gebeurt het’ en daarom is het vanzelfsprekend dat huisartsenwijkgroepen het fundament vormen van de stedelijk te varen koers. Contact en verbinding met de verschillende huisartsenwijkgroepen is dan ook essentieel.

De ROHA vertegenwoordigt de aangesloten huisartsen in de AHa. Het raadplegen van de O&I-klankbordgroep, met huisartsen uit de wijkgroepen en met ROHA-huisartsen, stelde de ROHA in staat heldere boodschappen en informatie naar de leden en de AHa over te brengen zodat de ROHA-leden goed vertegenwoordigd zijn binnen de stedelijke organisatie.

ROHA IN 2019
Samen sta je sterk
ROHA

Netwerkstructuur AHa

In 2019 zetten de huisartsenorganisaties uit de stad verdere stappen in de samenwerking. Voor belangrijke thema’s ontwikkelen we stedelijk beleid. Deze samenwerking is geformaliseerd in de vorm van een netwerkorganisatie onder de naam Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa). Zo kan de identiteit van de individuele zorggroepen behouden worden.

Algemeen bestuur (AB)

  • Vertegenwoordigers van alle zorggroepen: CHAGZ, GAZO, Huisartsen Badhoevedorp, Huisartsencoöperatie De Baarsjes, Huisartsen Coöperatie Noorderzorg, MedZZo, ROHA, SAG, Zorggroep Diemen/Duivendrecht.
  • Vertegenwoordigers van andere huisartsenorganisaties in de stad: de HKA, Elaa en HpA. De medisch directeur van de ROHA, Mascha Bevers, vertegenwoordigde de ROHA. Na haar vertrek medio 2019 nam de nieuwe medisch directeur Stella Zonneveld deze bestuursfunctie over.

Dagelijks bestuur (DB)

Vijf bestuurders van zorggroepen vormen het DB, niet namens de eigen zorggroep, maar in het belang van heel Amsterdam. Het DB bereidt de onderwerpen voor de agenda van het AB voor. De algemeen directeur van de ROHA, Marianne Bramson, is een van de vijf bestuurders.

Regioplan

De thema’s in de concept samenvatting regioplan 2020-2021 Alliantie zijn in oktober 2019 door het AB vastgesteld en vormen de basis van de stedelijke samenwerking.

De ROHA is als grootste zorggroep actief betrokken bij een groot aantal stedelijke onderwerpen.