Vooruitblik

naar 2020

Als ROHA zetten we ons in om, in samenspraak met onze leden, input te geven voor een stedelijk, daadkrachtig en eenduidig beleid: één stem vanuit de huisartsenzorg.
En andersom: stedelijk beleid te vertalen naar de huisartsen in de wijk. Onze aandacht gaat uit naar de versterking van de organisatie van huisartsen in de wijk met korte lijnen, laagdrempelig contact en goede vertegenwoordiging vanuit de huisartsenwijkgroepen in de ROHA-raad.Wij vertrouwen er op dat de gesprekken met Zilveren Kruis leiden tot gezamenlijke inkoop en contractering. De ROHA wil de huisartsenzorg zo goed mogelijk blijven ondersteunen in een tijd van snel op elkaar volgende ontwikkelingen.
ROHA IN 2019
Doorgaan op ingeslagen wegen
ROHA

Ledenraadpleging

In 2020 zetten we extra in op communicatie met en inspraak door onze leden. Vooral voor de ontwikkelingen op stedelijk niveau vinden we het belangrijk dat onze leden zich hierbij voldoende gehoord en betrokken voelen. Dit willen we organiseren door middel van de ROHA-raad, waarin een vertegenwoordiger van iedere wijkgroep zit.

De raad komt vier keer per jaar bijeen, steeds tussen de vergaderingen van het algemeen bestuur van de AHa in. Zo worden huisartsen die zich in een wijkgroep georganiseerd hebben goed vertegenwoordigd binnen de AHa en vormen zij het fundament waarop de ROHA en de AHa de stedelijke organisatie van de huisartsenzorg kunnen bouwen. Voor 2020 staat een eendaagse conferentie voor huisartsen op de planning.

Implementatie programma ouderenzorg

Het versterken van de zorg aan de kwetsbare ouderen is een belangrijk speerpunt. Een nieuw team van kaderartsen en coördinatoren ouderenzorg doet er alles aan om het programma ouderenzorg in de ROHA-praktijken te realiseren.

ROHA IN 2019
Doorgaan op ingeslagen wegen
ROHA

Persoonsgericht werken

De zorg voor de chronische patiënt is momenteel georganiseerd in de verschillende zorgprogramma’s met de focus merendeels op de aandoening gericht. Juist de persoon zelf en niet diens aandoening moet centraal worden gesteld, willen we persoonsgericht werken en de kwaliteit van zorg nóg beter maken.

Daarom werkt de ROHA vanuit het programma persoonsgericht werken samen met landelijke partijen en Zilveren Kruis. We werken aan andere afspraken met de tweede lijn, bevorderen minder verantwoording in de vorm van benchmarks en pleiten voor één tarief voor de patiënt met een of meer chronische aandoeningen. In 2020 start de ROHA met een project dat zich voornamelijk richt op de herinrichting van de longzorg.

Huisartsenwijkgroepen

We zetten onze koers voor het ondersteunen en versterken van de huisartsenwijkgroepen voort. We streven naar een meerjarenplan voor een raamwerk van spiegelinformatie en nemen ook de huisartsen zonder wijkgroep mee in ons beleid en de stedelijke ontwikkelingen.

ICT & eHealth

De verbetering van de IT-praktijkscan en de implementatie van de werkwijze in het HIS voor de chronische aandoeningen en ouderenzorg, inclusief persoonsgerichte zorg, zijn nog maar twee voornemens voor 2020. Met het ICT-team blijven we kijken naar de mogelijkheden om eHealth binnen de chronische zorg in te zetten en praktijken te ondersteunen bij de implementatie hiervan.